Archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch, katastrálne územie Stráže

Nová publikácia múzea vyšla s finančnou podporou, ktorú z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu a tiež s podporou Obce Krakovany. Publikácia je dielom niekoľkých autorov. Ťažiskovou časťou publikácie je spracovanie a interpretácia priebehu a výsledkov archeologického výskumu, ktorý v Kostole sv. Gála, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, realizovalo v roku 2010 Balneologické múzeum. Autormi tejto časti sú Marián Klčo a Vladimír Krupa. V úvodnej kapitole je spracovaná história kostola vo vzťahu k histórii pôvodne samostatnej obce Stráže (dnes súčasť obce Krakovany) i dejinám regiónu. Ďalšia kapitola oboznamuje čitateľov s archeologickým výskumom v interiéri a exteriéri kostola. Po opise priebehu výskumu, jednotlivých sond, hrobov a nálezových situácií nasleduje charakteristika pohrebného rítu, výsledky výskumu v sakristii a objavenej kostnici. V časti Nálezy a ich vyhodnotenie je charakteristika, rozbory, analógie a datovanie jednotlivých typov. Po súhrne a použitej literatúre je zaradená farebná príloha fotografií z výskumu, polohopis sond, plány jednotlivých sond, profily s hroby a tabuľky s kresbami výberu nálezov z výskumu. Ďalšie kapitoly spracovali odborníci v rámci interdisciplinárnej spolupráce. Výsledky geofyzikálneho výskumu publikoval v samostatnej kapitole Ján Tirpák. Antropologické zhodnotenie kostrových pozostatkov v samostatnej kapitole spracoval Branislav Kolena. Vladimír Karlovský z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci analyzoval orientáciu Kostola sv. Gála v Krakovanoch a orientáciu kostola v polohe Starý kláštor v Piešťanoch. V záverečnej kapitole Marián Klčo spracoval históriu prikostolného cintorína, ktorý je pamiatkovým areálom.

Vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera a Trnavský samosprávny kraj v roku 2021. Hlavným partnerom vydania publikácie je Fond na podporu umenia

128 strán, 82 farebných a 21 čiernobielych obrázkov, tabuľkové prílohy s kresbami nálezov, cena 10,-€

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami