Balneologický spravodajca 1997

Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1997 s. 5
Pekárová, M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera s. 7
Cambel, S. Začiatky rozmachu kúpeľov Dudince s. 23
Kurucárová, J. Kúpele Rajecké Teplice s. 45
Churý, S. Zmienky o niektorých slovenských kúpeľoch na prelome 19. a 20.

storočia v švajčiarskom turistickom sprievodcovi

s. 60
Churý, S. Hlasy slovenskej tlače o niektorých našich kúpeľoch s. 68
Bošmanský, K. Nemocnica sv. Ladislava v Bratislave a jej osudy v priebehu storočí s. 84
Kunic, P. Uplatňovanie poznávacej funkcie terénnej liečby vo VKÚ Piešťany s. 92
Krupa, V. Marek Lubošinský – tvorca orientálnej zbierky v Balneologickom

múzeu v Piešťanoch

s. 100
Krupa, V.,

Pekárová, M.

Dejiny golfu v Piešťanoch vo vzťahu k zbierkovým predmetom

v Balneologickom múzeu v Piešťanoch

s. 112
Šiška, S. Archeologický výskum pri soľných prameňoch v Soli s. 120
Bosák, Ľ. Matka Mórica Beňovského, genealogické súvislosti a jej druhý

Testament

s. 138
Klčo, M. Archeologický výskum na nádvorí kúrie – rodného domu

M. A. Beňovského vo Vrbovom

s. 149
Illášová, Ľ. Petrografický rozbor stavebného materiálu z archeologického

výskumu vo Vrbovom

s. 171
Kol. autorov Korelácia sprašových profilov na základe mineralogických,

malakologických a antropogenetických údajov podľa výsledkov

archeologických výskumov v Moravanoch (Lopata II ) v okolí

minerálnych prameňov pri Piešťanoch

s. 175
Bača R., Kováčová, G. Príspevok k dejinám včelárstva (I, II, III) s. 195
Czintelová, A. Gemerská paličkovaná čipka s. 229
Kaňuščák, P. Výskyt a zimovanie kačice hvízdavej (Anas Penelope) na piešťanskej

Sĺňave

s. 245
Chmelár, Ľ. Slovenská ikonografia, patronáty a atribúty v posvätnom umení s. 254
Kopáčiková, J. Reštaurovanie plastík zo zbierok Balneologického múzea s. 274
Bača, R. 80 rokov Ružového mlyna v Piešťanoch s. 284
Kopáčiková, J. 30 rokov medzinárodných maliarskych sympózií v Moravanoch

nad Váhom

s. 287
Bošmanský, K.,

Rovenský, J.

Reumochirurgia vo VÚRCH Piešťany s. 294
Pekárová, M. MUDr. Gabriel Horváth, CSc. 85-ročný s. 298
Rovenský, J. Urbánek, T. Profesor MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., jubiluje s. 300

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami