Balneologický spravodajca 2003 – 2007

Krupa, V. Správa o činnosti Balneologického múzea v Piešťanoch v rokoch 2003 – 2007 s. 6
Doležal, D. Prečo nie je piešťanské bahno vyhlásené za prírodný liečivý zdroj? s. 18
Kagel, K. O. Theodor Billroth (1829 – 1894) s. 41
Kačeríková, E.. Prechádzky po Piešťanoch s. 51
Krupa, V. História dnešného mestského parku v Piešťanoch s. 72
Janas, P. Niekoľko poznámok k činnosti Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch v rokoch 1863 – 1923 s. 88
Vraštiak, Š. Piešťany filmové a 110 rokov filmového podnikania na Slovensku s. 95
Bolerázsky, A. Obecná elektráreň v Piešťanoch (príspevok k 100. výročiu vzniku Piešťanskej elektrárne 1906 – 2006) s. 103
Pavúk, M. Chemické rozbory termálnej vody vo Vyhniach s. 116
Šteffek, J. Signované tehly v kúpeľnej obci Vyhne s. 159
Klčo, M – Krupa, V. Žiarový hrob z Krakovian – Stráží z doby bronzovej s. 182
Vondráková, M. Zlomky ľudských kostí zo žiarového hrobu v Krakovanoch – Strážach z doby bronzovej s. 185
Klčo, M – Krupa, V. Archeologické výskumy v obci Krakovany s. 190
Patscher, S. – Gerick, A. Neu-Restaurierung wichtiger Funde aus den germanischen Fürstengräbern von Krakovany-Stráže im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz

 

s. 199
Patscher, S. – Gerick, A. Nové reštaurovanie dôležitých nálezov z germánskych kniežacích hrobov v Krakovanoch – Strážach v Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz s. 206
Klčo, M. Neskorostredoveké nálezy z Prašníka vo vzťahu k bratríkom s. 210
Klčo, M. Novšie nálezy mincí z okolia Piešťan s. 226
Klačanská, K. – Hromada, J. Kostol sv. Michala Archanjela v Lančári – objav nástennej maľby vo zvonici a obnova – reštaurovanie pamiatky s. 236
Radošinský, J. Židovské cintorína na západných svahoch Považského Inovca s. 241
Pribišová, V. Piešťany – ľudové výšivky (sbierka ľudového vyšívania Piešťany) s. 248
Holicová, V. Bulharskí zeleninári v okolí Piešťan s. 254
Kazík, M. Slovná zásoba v oblasti stravovania v nárečí Moravian nad Váhom s. 271
Kaňuščák, P. – Matejovič, B. Výskyt a hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus) v širšom okolí Piešťan, pri Kapinciach, pri Zbehoch a prehľad doteraz zistených hniezdnych lokalít na západnom Slovensku

 

s. 283
Čamba, Š. – Vráblová, E. Introdukovaný výskyt korytnačky písmenkovej ozdobnej (Trachemys scripta elegans) na území mesta Piešťan

 

s. 292
Bolerázsky A. Edičná činnosť Balneologického múzea v Piešťanoch s. 301
Pribišová, V. Bibliografia zborníkov Balneologického múzea v Piešťanoch s. 314
Bošmanský, K. – Rovenský, J. K životnému jubileu doc. MUDr. Tibora Urbánka, CSc. s. 342
Urbánek, T. 50-ročné jubileum Národného ústavu reumatických chorôb s. 344

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami