Balneologický spravodajca 2011 – 2014

Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2015 vydalo ďalší zborník Balneologického múzea – Balneologický spravodajca. Je v ňom množstvo zaujímavých článkov a štúdií. Po úvode, ktorý predstavuje správa o múzeu za príslušné roky nasleduje blok príspevkov venovaných dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku čo vyplýva z celoslovenského zamerania múzea (Detská kúpeľná liečba v Piešťanoch; Produkty z piešťanského bahna a termálnej vody – používanie a export; Voda v živote ľudu pod Vysokými Tatrami – Spiš, Liptov, Orava (II. časť); Zaniknuté kúpele na Gemeri) či histórii medicíny, resp. farmácie (Firma Facet a história farmaceutickej výroby v Piešťanoch). Potom nasledujú príspevky z regionálnej histórie (Ochotnícke divadlo v Piešťanoch /II. časť 1949 – 2006/), príspevky z archeológie (Archeologický výskum cintorína v Krakovanoch, katastrálne územie Stráže, pri Kostole sv. Gála; Antropologický rozbor kostry z hrobu z obdobia neolitu z lokality Krakovany – Stráže, poloha Jutrá, okr. Piešťany; Antropologická analýza jedinca z hrobu 1/2008 z lokality Krakovany, katastrálne územie Stráže, poloha Jutrá), príspevky z histórie Piešťan a okolia (Pečatný prsteň z obce Banka /okr. Piešťany/); Počítací žetón z Lančára; Schiavona zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch), spracovanie zbierkových predmetov (Fajky v zbierkach Balneologického múzea), prírodovedné, etnografické a numizmatické príspevky (Rozbor fauny gravettienskych sídlisk v Ratnovciach, okres Piešťany; Predbežné výsledky paleontologického výskumu vrchnokriedových sedimentov v okolí obce Prašník, okr. Piešťany; Antonín Václavík a múzeum v Piešťanoch; Detský folklór v Piešťanskom regióne). Nechýbajú ani články jazykovedné (Vydaté ženy a živé osobné mená v Moravanoch nad Váhom; Slovná zásoba z okruhu včiel a včelárstva v nárečí Moravian nad Váhom), či bibliografie a personálie (Vendelín Jankovič – život a dielo; Kornel Duffek 75-ročný – kompletná bibliografia; Augustín Rebro – personálna bibliografia). Na záver nasleduje blok správ o sympóziách a balneotechnických dňoch a správa o edičnej činnosti múzea. Autormi príspevkov sú pracovníci múzea, ako aj externí prispievatelia. Zborník bol vydaný s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami