Depozitárne priestory a ich zariadenie na uloženie zbierkových predmetov

Balneologické múzeum Imricha Wintera malo a aj v súčasnosti má veľké priestorové problémy, Nemá vlastnú budovu, je situované v časti budovy Kúpeľnej dvorany (tieto priestory sú už nedostatočné) a v budove tzv. Vily dr. Lisku (je to však len veľký rodinný dom z 30. rokov 20. stor.). Nedostatok priestorov, okrem iných problémov, vyvoláva problém ako adekvátne uložiť nevystavené zbierkové predmety. .

V roku 2016 sa podarilo vybudovať depozitárny priestor na uloženie veľkorozmerných predmetov, kamenných architektonických článkov, artefaktov súvisiacich s dejinami architektúry a i.). Z rozpočtu múzea bol financovaný bezpečnostný systém, ďalšie zabezpečenie a vybavenie depozitárnych priestorov sme realizovali aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

V decembri roku 2017 sa múzeu podarilo získať a adaptovať priestory v objekte – hlavnom sídle múzea na depozitárne priestory. Ako ďalší naliehavý krok nás čakalo vybaviť depozitárne priestory účelovým a účelným mobiliárom prispôsobeným konkrétnym súborom zbierkových predmetov, ktoré v nich mali byť uložené. Vďaka finančnej podpore poskytnutej z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v roku 2018 sa podarilo úpravu priestorov dokončiť a vybaviť ich špecializovaným mobiliárom na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov – regálmi a policami na uloženie obrazov a plastík z historickej zbierky múzea, kovovými regálmi na uloženie archeologických nálezov zo zbierky histórie, kovovými skriňami na uloženie listín a grafík zo zbierky staršej histórie. Na mieru bola zhotovená skriňová zostava na uloženie odevných súčastí a textílií zbierky staršej histórie a skriňové systémy na uloženie odevov, odevných súčiastok a textílií zo zbierky etnografie. Zakúpili sme kvalitné elektronické vlhkomery a teplomery, ktoré pomáhajú monitorovať vlhkostné a teplotné pomery v depozitároch. Poskytnutý grant nám pomohol riešiť mimoriadne naliehavú situáciu, nakoľko uloženie nevystavených zbierkových predmetov fondov histórie a národopisu už bolo pomerne kritické. Nasledovalo presťahovanie zbierkových predmetov do depozitárnych priestorov, ich ukladanie a kontrola. Budeme pokračovať v dôkladnej kontrole a analyzovaní stavu jednotlivých predmetov a vypracovaní súpisu tých, ktoré sa budú postupne reštaurovať.

Vďaka získaniu grantu z Fondu na podporu umenia v roku 2018 a s podporou zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja, ktorý pomohol projekt dofinancovať sa podarilo projekt úspešne dokončiť. Nové uloženie zbierkových predmetov je veľkým prínosom pre ich ďalšie zachovanie. Mnohé z nich boli zreštaurované a ich nové oveľa vhodnejšie uloženie pomôže zachovať ich v dobrom stave a zabrániť ich zbytočnej degradácii. Je to mimoriadne dôležité najmä pri odevoch a ich súčastiach, pri obrazoch, predmetoch z papiera ale i pri tých ostatných. Ich zachovanie v dobrom stave umožní v prítomnosti i v budúcnosti sprístupňovať ich prostredníctvom prezentačných aktivít širokej verejnosti – laickej i odbornej. Takto sa ich zachovanie dotkne veľmi širokej skupiny ľudí – potenciálnych domácich i zahraničných návštevníkov nášho múzea, detí i školskej mládeže. Vladimír Krupa