Dvojzväzková publikácia Starý kláštor – výskum gotického kostola v Piešťanoch

Dvojzväzková publikácia Starý kláštor – výskum gotického kostola v Piešťanoch vydaná Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch 2017 a 2012

1. zväzok

Údaje o knihe: 3 farebné obrázky na obálke, 85 čiernobielych fotografií, 15 obrázkov – farebná obrazová príloha, 214 kresieb hrobov, 220 kresieb nálezov, 10 kresieb architekt. článkov, 5 kresieb kamenárskych značiek a 18 kresieb typov klincov, dva plány. Rozsah 244 strán. Cieľom tohto zväzku je prezentovať výsledky archeologického výskumu významnej stredovekej lokality (národnej kultúrnej pamiatky) pozostatkov gotického kostola zo 14. storočia a výskumu prikostolného cintorína, na ktorom sa pochovávalo od 11. do konca 17. storočia. Po príhovore nasledujú kapitoly venované stredovekej histórii Piešťan, problematike Starého kláštora v archívnych dokumentoch a história bádania lokality a napokon obsiahla časť archeologický výskum Starého kláštora v rokoch 1991 – 1994 a 2004, v ktorej je aj podrobný nálezových situácií, jednotlivých hrobov a nálezov, spôsob uloženia zomrelých a orientácia. V závere knihy je to kapitola zaoberajúca sa rozborom nálezov. Nasleduje použitá literatúra a celkový plán výskumu. Autormi archeologicko-historickej časti hodnotiacej výsledky päťročného výskumu lokality – pozostatkov gotického kostola (národná kultúrna pamiatka) a prikostolného cintorína z 11. – 17. storočia sú PhDr. Vladimír Krupa a Marián Klčo.

2. zväzok

Údaje o knihe: 3 farebné obrázky na obálke, 88 čiernobielych fotografií, 42 farebných obrázkov – farebná obrazová príloha, 2 farebné grafy, 2 kresby, 1 plán. Rozsah 120 strán. Druhý zväzok obsahuje dve kapitoly o numizmatických nálezoch z lokality, ktorých autorom je významný slovenský numizmatik Dr. Ján Hunka (kapitoly Prehľad nálezov mincí zo „Starého kláštora“ v Piešťanoch a ich význam pre poznanie histórie tohto miesta a kapitola Numizmatický a historický rozbor mincí). Geologické zhodnotenie použitých stavebných materiálov urobila doc. RNDr. Ľ. Illášová, PhD. V kapitole Litologická a petrografická analýza kameňov zo základov, stavebných článkov a malty Starého kláštora. Architektonickú výzdobu stavby a kamenné architektonické články uložené na rôznych miestach v Piešťanoch ale i v zbierkach maďarských múzeí spracoval významný slovenský pamiatkár Štefan Oriško v kapitole K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch (Inventarizácia kameňosochárskych prvkov). Kostrový materiál z 220 hrobov prikostolného stredovekého cintorína spracovali doc. RNDr. M. Vondráková a RNDr. B. Kolena v kapitole Antropologický rozbor kostrových pozostatkov zo stredovekého cintorína v Piešťanoch, poloha Starý kláštor, Detvianska ulica č. 9, okr. Piešťany.

Publikácia je určená nielen odbornej verejnosti – archeológom, historikom, numizmatikom, archivárom, ale i záujemcom o stredovekú históriu Slovenska ako aj širšej verejnosti.

Cena 20,- €

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami