2003 - 2007

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 2003 – 2007

(1 Hlasovať)

Krupa, V.

Správa o činnosti Balneologického múzea v Piešťanoch v rokoch 2003 - 2007

s. 6

Doležal, D.

Prečo nie je piešťanské bahno vyhlásené za prírodný liečivý zdroj?

s. 18

Kagel, K. O.

Theodor Billroth (1829 – 1894)

s. 41

Kačeríková, E..

Prechádzky po Piešťanoch

s. 51

Krupa, V.

História dnešného mestského parku v Piešťanoch

s. 72

Janas, P.

Niekoľko poznámok k činnosti Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch v rokoch 1863 - 1923

s. 88

Vraštiak, Š.

Piešťany filmové a 110 rokov filmového podnikania na Slovensku

s. 95

Bolerázsky, A.

Obecná elektráreň v Piešťanoch (príspevok k 100. výročiu vzniku Piešťanskej elektrárne 1906 - 2006)

s. 103

Pavúk, M.

Chemické rozbory termálnej vody vo Vyhniach

s. 116

Šteffek, J.

Signované tehly v kúpeľnej obci Vyhne

s. 159

Klčo, M - Krupa, V.

Žiarový hrob z Krakovian – Stráží z doby bronzovej

s. 182

Vondráková, M.

Zlomky ľudských kostí zo žiarového hrobu v Krakovanoch – Strážach z doby bronzovej

s. 185

Klčo, M - Krupa, V.

Archeologické výskumy v obci Krakovany

s. 190

Patscher, S. – Gerick, A.

Neu-Restaurierung wichtiger Funde aus den germanischen Fürstengräbern von Krakovany-Stráže im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz

 

s. 199

Patscher, S. – Gerick, A.

Nové reštaurovanie dôležitých nálezov z germánskych kniežacích hrobov v Krakovanoch – Strážach v Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz

s. 206

Klčo, M.

Neskorostredoveké nálezy z Prašníka vo vzťahu k bratríkom

s. 210

Klčo, M.

Novšie nálezy mincí z okolia Piešťan

s. 226

Klačanská, K. – Hromada, J.

Kostol sv. Michala Archanjela v Lančári – objav nástennej maľby vo zvonici a obnova – reštaurovanie pamiatky

s. 236

Radošinský, J.

Židovské cintorína na západných svahoch Považského Inovca

s. 241

Pribišová, V.

Piešťany – ľudové výšivky (sbierka ľudového vyšívania Piešťany)

s. 248

Holicová, V.

Bulharskí zeleninári v okolí Piešťan

s. 254

Kazík, M.

Slovná zásoba v oblasti stravovania v nárečí Moravian nad Váhom

s. 271

Kaňuščák, P. – Matejovič, B.

Výskyt a hniezdenie kane popolavej (Circus pygargus) v širšom okolí Piešťan, pri Kapinciach, pri Zbehoch a prehľad doteraz zistených hniezdnych lokalít na západnom Slovensku

 

s. 283

Čamba, Š. – Vráblová, E.

Introdukovaný výskyt korytnačky písmenkovej ozdobnej (Trachemys scripta elegans) na území mesta Piešťan

 

s. 292

Bolerázsky A.

Edičná činnosť Balneologického múzea v Piešťanoch

s. 301

Pribišová, V.

Bibliografia zborníkov Balneologického múzea v Piešťanoch

s. 314

Bošmanský, K. – Rovenský, J.

K životnému jubileu doc. MUDr. Tibora Urbánka, CSc.

s. 342

Urbánek, T.

50-ročné jubileum Národného ústavu reumatických chorôb

s. 344

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria