Archeológia

 

Archeológia

(5 hlasov)

Archeologickú zbierka múzea tvorí súbor artefaktov - archeologických nálezov - dokumentujúcich osídlenie regiónu (okresu Piešťany) od praveku až po vrcholný stredovek (9. – 10. storočie). Základ zbierky položila Piešťanská muzeálna spoločnosť (ďalej len PMS) a preto sú tu i niektoré artefakty z iných oblastí Slovenska (juhozápadné Slovensko, Abrahám) i Európy (súbor kamenných nástrojov z mladšieho obdobia staršej doby kamennej z územia Francúzska, súbor kamenných sekeriek zo Škandinávie, kolekcia nálezov z doby rímskej z Carnunta). Táto zbierka nie je veľmi početná, ale sú v nej sústredené mnohé kvalitné zbierkové predmety z významných nálezísk v regióne (celoslovenského i európskeho významu). Neďaleko Piešťan leží dedina Moravany nad Váhom - významné nálezisko pre mladšie obdobie staršej doby kamennej. Odtiaľto pochádza aj svetoznáma soška Moravianskej venuše (originál je v zbierkach Archeologického ústavu SAV v Nitre) vyrezaná z mamutieho kla (22 800 rokov stará) jediná známa ženská plastika z územia Slovenska. Spomeňme i niektoré iné nálezy – nádobu v tvare medveďa z Abrahámu, bronzové predmety a keramiku z pohrebiska a opevnenej osady z doby bronzovej vo Veselom. Nesmieme zabudnúť na bizarné tvary nádob maďarovskej kultúry poškodených - deformovaných - ohňom z objektu zo staršej doby bronzovej z Vrbového. Nevynecháme nálezy bronzových predmetov a keramiky z pohrebísk lužickej kultúry doby bronzovej v Banke, Hubine a Krakovanoch. Najcennejšími predmetmi tejto zbierky sú však nádoby, šperky, nástroje a súčasti výstroja bojovníkov, ktoré tvorili výbavu tzv. bohatých kniežacích hrobov z doby rímskej (3. stor. n. l.) objavených v Strážach. Predmety majú vysokú umelecko-remeselnú úroveň a sú zhotovené z drahých kovov (zlata a striebra) aj iných materiálov ako skla (dve sklené fľaše a súprava piatich sklených misiek na pitie vína), bronzu, keramiky, kosti i dreva. Unikátom je bronzová trojnožka zdobená hlavičkami boha Merkúra, strieborné a zlaté spony, strieborné ostrohy, spoločenská hra podobná dáme a i.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria