História

Základy budovania zbierky histórie boli položené už v časoch založenia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti v r. 1928. Mnohé hodnotné a unikátne predmety pochádzajú práve z tohto obdobia. Vytváranie tejto zbierky bolo zamerané najmä na dokumentáciu histórie Piešťan a blízkeho regiónu, hlavne v pôsobnosti okresu Piešťany. No časť zbierky tvoria aj predmety, ktoré sa tomuto regionálnemu rámcu vymykajú.

Zbierka je rozdelená na dva fondy – fond histórie – zahŕňajúci predmety rámcovo vymedzené obdobím od stredoveku až po polovicu 20. storočia, a menší fond, nazvaný v minulosti termínom „socializmus“, ktorý bol v tej dobe účelovo ohraničený obdobím od založenia KSČ až do druhej polovice 20. storočia. V súčasnosti sa do fondu „socializmu“ začleňujú len predmety, viažuce sa výlučne k obdobiu rokov 1948 – 1989. Oba fondy – história a socializmus, obsahujú spolu vyše 5000 tisíc zbierkových predmetov a tento počet z roka na rok rastie.

Fond je pomerne rôznorodý. Tvoria ho ako menšie skupiny premetov, tak i väčšie kolekcie. Spomedzi početnejších kolekcií môžme spomenúť napr. pestrú kolekciu keramiky, keramické kachlice z kachľových pecí (od renesančných až po moderné glazované zo začiatku 20. stor.), tehly, chladné aj palné zbrane, ďalej ochranná zbroj, munícia, historické fotografie a pohľadnice, mapy, grafické listy, plagáty, listiny a pečatidlá, spolkové a cirkevné zástavy i menšie textílie. Vo fonde sa nachádza i kolekcia obrazov z 18. – 20. storočia (zaujímavosťou je obraz z 19. storočia, predstavujúci zmenšenú kópiu obrazu Paola Veroneseho „Svadba v Káne Galilejskej“). Niektoré kolekcie tvoria aj súčasť stálych expozícií. Sem patrí zbierka historických sakrálnych plastík, tvoriaca samostatnú expozíciu „Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea“ vo Vile Liske, ďalej zbierka venovaná gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, indická zbierka, zbierka venovaná pamiatke L. van Beethovena, a zbierka holíčskej fajansy. Kamenné predmety, náhrobky a liatinové náhrobné kríže, tvoriace taktiež súčasť zbierky, je možné vidieť v priestoroch malého lapidária na dvore vo Vile Liske.

Špecifickú časť predstavujú aj početné súbory nálezov z archeologických výskumov stredovekých a aj mladších novovekých lokalít. Tu treba spomenúť archeologické nálezy z výskumov v lokalite „Starý kláštor“ v Piešťanoch, kostola sv. Gála v Krakovanoch – Strážach a kaštieľa v Chtelnici.

Za posledné roky bolo množstvo predmetov z historickej zbierky odborne zreštaurovaných.

Podporujú nás