Knižnica

V súčasnosti je v knižnici múzea zapísaných vyše 13 000 publikácií.

Základ knižného fondu Balneologického múzea sa začal budovať po vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti v roku 1928 a s jeho budovaním sa pokračuje dodnes. Jadro zbierky tvorí 640 vzácnych historických tlačí, ktoré môžeme rozdeliť do viacerých tematických okruhov. Okrem náboženskej a právnickej literatúry je bohato zastúpená literatúra týkajúca sa kúpeľníctva, medicíny, histórie, cestovania, umenia a vzdelávania. Za všetky spomeňme aspoň niektoré. V hlavnej expozícii múzea sú vystavené knihy o kúpeľníctve vydané v 16. storočí v Benátkach – De Thermis De Balneis. Ďalšou vzácnou starou tlačou, ktorá sa už ale dotýka samotných Piešťan je dielo Juraja Wernhera O podivuhodných vodách Uhorska z roku 1556.

Okrem historických tlačí obsahuje knižný fond množstvo historickej a archeologickej literatúry viažucej sa nielen k regiónu, ale k celému Slovenku. Ďalej literatúru venujúcu sa kúpeľníctvu vzhľadom k profilujúcej činnosti múzea, národopisnú a vlastivednú literatúru, literatúru prírodovednú, geografickú, náboženskú, biografie, či rôzne slovníky. Okrem publikácií sú v muzeálnej knižnici zastúpené aj regionálne periodiká či viacero tematicky rôznorodých odborných časopisov. Návštevníkom knižnice sú v pracovnom čase k dispozícii odborní pracovníci múzea, ktorí mu pomôžu pri výbere a vyhľadaní potrebnej literatúry, ktorú majú k dispozícii v prezenčnej forme (v študovni múzea).

Podporujú nás