Príroda

Geológia

Fond geológie je rozdelený na zbierku petrológie, mineralógie a paleontológie. Petrologická zbierka zhromažďuje predovšetkým vzorky hornín z Piešťan a širšieho okolia. Mapuje geologickú stavbu Považského Inovca a Malých Karpát. V mineralogickej časti sa venuje pozornosť hlavne zberom minerálov zo vzácnoprvkového pegmatitového telesa v Moravanoch nad Váhom a mineralizácii Piešťanských vrstiev, doplnená je o vzorky minerálov z celého územia Slovenska. V paleontologickej časti sú spracované lokality Chtelnica, Prašník a Piešťany – Červená veža. Obsahujú bohaté kolekcie fosílnej fauny a flóry z obdobia druhohôr a treťohôr. Súčasťou fondu geológie je aj historická zbierka sedimentárnych hornín, ktorá vznikla v období založenia múzea a súvisela so zameraním múzea na oblasť   balneológie. Neskôr bola rozšírená v 60-tych až 70-tych rokoch o vzorky usadených hornín zozbieraných pracovníkmi Štátnych liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

Entomológia

Entomologickú zbierku tvorí súbor chrobákov, denných a nočných motýľov. Túto zbierku vytvoril Prof. Rudolf Čepelák, oblasť zberu zahŕňa celé bývalé Československo, ale najmä oblasť okolia Trenčína. Zbierka sa neustále dopĺňa o kolekcie zberov z oblasti Považského Inovca a Malých Karpát.

Zoológia

Zoologická zbierka obsahuje preparáty rýb, vtákov a cicavcov. Materiál bol získaný zo starých fondov Balneologického múzea. Všetky exponáty boli vyčistené a zreštaurované. Zaujímavý je preparát veľkého sumca, s ktorým sú odfotení členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti na známej historickej fotografii z októbra 1932.

Botanika

Botanickú zbierku tvorí pozostalosť prof. Karla Domina, českého botanika, profesora Univerzity Karlovej v Prahe a člena Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, ktorý v rokoch 1931 až 1934 viedol botanický výskum v oblasti Piešťan. Je zakladateľom herbára a autorom rozsiahlej monografie Piešťanská květena. Základy zeměpisného rozšíření rostlin v Piešťanských a Tematínských kopcích, v nížině Váhu od Beckova ke Kostolanům a v pohoří Inoveckém, vydanej v Prahe v roku 1931.   Herbárová kolekcia Flora Piešťanensis – Flora Pistyanensis, ktorá je uložená v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch v súčasnosti obsahuje 430 herbárových položiek. Dr. Karel Domin v nej zhromaždil informácie o výskyte 1104 druhoch vyšších rastlín.

Podporujú nás