Život pri rieke – múzejno-vzdelávací projekt

Múzejno-vzdelávací projekt a alternatívny sprievodca expozíciou:

ŽIVOT PRI RIEKE – RIEKA VÁH A VODA V ŽIVOTE ČLOVEKA

Cieľom projektu je poukázať na vzájomný vzťah človeka a rieky (na príklade rieky Váh) a človeka a vody v historických súvislostiach. Zámerom je lepšie pochopiť „genia loci“ Piešťan a okolia. Projekt vedie k pochopeniu významu vody a rieky ako dôležitého fenoménu a tým aj k environmentálnemu cíteniu a vytváraniu vzťahu k miestu. Časť projektu je venovaná aj termálnym a minerálnym vodám ako fenoménu Slovenska a ich využitiu.

V projekte sú z hľadiska metodiky využité prvky objektového učenia, objavovania, zážitkového učenia, výchovy umením, učenia o mieste a konštruktivistickej pedagogiky.

Projekt má podobu 15 tematických pracovných listov na samostatnú prácu. Témy pracovných listov:

 1. Som v Balneologickom múzeu, čo mi tu „hrozí“? (úvodná téma, oboznámenie s múzeom)
 2. Mamuty tiahnu (lovci mamutov, pravek, vzťah mamuty a termálne pramene vo Váhu)
 3. Na tejto úrodnej nížine sa usadíme – rieka živiteľka (osídľovanie údolia, vznik poľnohospodárstva)
 4. Nebuď „Vágus“ a choď rovno – cesta blúdivej rieky Váh v krajine (pôvod názvu rieky Váh, Váh v minulosti a súčasnosti)
 5. Hradisko postavíme nad brodom – rieka ako súčasť obrany (hrady a hradiská, význam brodov)
 6. V mlyne sa nehreší – rieka ako zdroj energie(využívanie rieky ako zdroj energie v minulosti a súčasnosti)
 7. Už plte idú! – rieka ako prírodná diaľnica (pltníctvo, rieka a údolia ako faktor formovania dopravy)
 8. Zachráň sa kto môžeš! – rieka ničiteľka (Piešťany a povodne)
 9. Veľa vody z potoka, budú svieže do roka – voda v ľudovej kultúre (zvyky spojené s vodou)
 10. „Voda vodička – umyjem sa trošička“ (voda v každodennom živote ľudu v minulosti)
 11. Voda chutná, voda liečivá, voda zdravá (minerálne, liečivé vody a termálne vody Slovenska)
 12. „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“ – rieka Váh a termálna liečivá voda (povesť o pávovi a kúpeľoch, Adam Trajan, Kúpeľný ostrov a termálne pramene)
 13. Na „štrande“ je sranda – rieka ako miesto oddychu, zábavy a športu (využitie rieky a vody na rekreačné a športové účely)
 14. Prečo je moje mesto najkrajšie? (Piešťany, história, pôvod názvu a erbu, mosty)
 15. Poď sa vylúhovať! – život v lužnom lese (príroda lužného lesa)

Pracovné listy sú samoobslužné. Návštevník pomocou mapky vyhľadáva označené predmety vo vitrínach a vypracúva jednotlivé témy. Pracovné listy sú farebne rozlíšené a rovnako sú rozlíšené aj značky k exponátom. Po vypracovaní listu si návštevník môže svoje odpovede skontrolovať v riešiteľskom liste.

Projekt je vhodný pre 2. stupeň základných škôl, stredné školy, rodiny s deťmi. Žiaci môžu na jednom liste pracovať individuálne alebo v skupinách.

Doba vypracovanie jedného pracovného listu je cca 20 minút.

Projekt slúži zároveň aj ako alternatívny sprievodca expozíciou– dáva vystavené predmety do nových súvislostí. Motivuje návštevníkov k opakovanej návšteve múzea (viaceré tematické listy – návštevníci aj pri opätovnej návšteve múzea môžu robiť a objaviť niečo nové).

Práca s listami je veľmi vhodná aj pre rodinné návštevy – tzv. „rodinný teambuilding“.

Pracovné listy sú k dispozícii zadarmo pre návštevníkov múzea, zahrnuté v cene vstupného.

Prosíme ale návštevníkov, aby si zobrali len ten pracovný list, s ktorým budú aktuálne v múzeu pracovať.

Súťaž:

Súčasťou projektu je aj súťaž. Jednotiacim logom je víla (logom s vílou sú označené exponáty k jednotlivým úlohám). Víla však zatiaľ nemá meno. Návštevníci môžu vymyslieť víle výstižné meno, vhodiť do označenej škatuľky lístok s menom a adresou. Najlepší návrh bude každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí ocenený malou pozornosťou.

Projekt vznikol s finančným prispením Fondu na podporu umenia.